اطلاعات تماس

تماس با سردبیر

Dr. Khan Ali Mohammadi
صحت عامه، دانشگاه خاتم النبیین خاتم (ص) کابل، افغانستان
تلفن +98 937 289 4720

تماس با پشتیبانی

Naqibullah Asadi Karkin
تلفن +93 796 346 920