تیم سردبیری

 

دکتر سید حسین موسوی
مرکز تحقیقات علوم طبی پوهنتون غالب، کابل، افغانستان
دکتر حسین رحیمی
دیپارتمنت بیولوژی و میکروبیولوژی، دانشکده طب، دانشگاه خاتم النبیین (ص)، کابل، افغانستان
دکتر خانعلی محمدی
صحت عامه، دانشگاه خاتم النبیین خاتم (ص) کابل، افغانستان
دکتر امید عزیزی
دیپارتمنت بیولوژی و میکروبیولوژی، دانشکده طب، دانشگاه تربت حیدریه، ایران
آقای محمد حسین صداقت
دیپارتمنت بیولوژی و میکروبیولوژی، دانشکده طب، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
آقای میثم سجادی
دیپارتمنت کیمیا و بیوشیمی، دانشگاه خاتم النبیین (ص) کابل، افغانستان
آقای مرتضی حیدری
دیپارتمنت فیزیولوژی و اناتومی، دانشگاه خاتم النبیین (ص) کابل، افغانستان
خانم رویا شریفی

دیپارتمنت کیمیا و بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

الهام اکبری

دیپارتمنت فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه